Obchodné podmienky členstva v Ponteo Club

Všeobecné  obchodné podmienky členstva v  klube Ponteo Activity Park Rusovce,s.r.o.

Tieto pravidlá vernostného programu – členstvo v klube PONTEO CLUB CARD  (ďalej iba “Pravidlá”) upravujú fungovanie vernostného programu spoločnosti Ponteo s.r.o., IČO: 44 395 825, so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 54495/B.

PONTEO CLUB CARD je dlhodobý vernostný program, ktorý spoločnosť Ponteo s.r.o. ponúka všetkým zákazníkom prevádzky Ponteo Activity Park Rusovce. Cieľom programu je zvýšenie kvality v oblasti poskytovania služieb. Na základe registrácie majú členovia vernostného klubu PONTEO CLUB CARD možnosť získať bonusy, výhody a zľavy. Navyše sa môžu dostať k zaujímavým ponukám, pripraveným iba pre registrovaných zákazníkov.

Všeobecné ustanovenia

 1. Členstvo osoby (ďalej „Člen“) vzniká dňom podpisu na registračnom formulári.
 2. Doba platnosti Členskej karty je daná v závislosti od typu karty. Člen má právo vzdať sa kedykoľvek členstva v Klube, resp. vystúpiť z neho. Členstvo zaniká dňom, keď Člen odovzdá Členskú kartu.
 3. Ponteo Activity Park Rusovce môže zrušiť Členovi členstvo v Klube na základe porušenia podmienok členstva v klube. V prípade straty, krádeže alebo poškodenia Členskej karty je Člen povinný takúto skutočnosť okamžite nahlásiť Ponteo Activity Park Rusovce prostredníctvom e-mailu recepcia@ponteo.sk alebo telefonicky na číslo: 02/20 90 90 10.
 4. Členská karta je majetkom Ponteo Activity Park Rusovce a je neprenosná. Všetky práva s tým spojené sú neprenosné, neprechádzajú na právneho nástupcu člena vernostného klubu PONTEO CLUB CARD a zanikajú smrťou člena tohto programu, a preto nemôžu byť predmetom dedičského práva, alebo zanikajú z dôvodov uvedených v obchodných podmienok.
 5. Karta bude členovi odovzdaná do vlastných rúk hneď po odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného Registračného formulára.
 6. Hneď po obdržaní klubovej karty je držiteľ oprávnený využívať výhody členstva.
 7. Členovi klubu môže byť vydaná len jedna členská karta.
 8. Za prípadné zneužitie alebo akékoľvek neoprávnené použitie členskej karty inou osobou bude považované za porušenie podmienok členstva a karta bude členovi odobraná.
 9. Zamestnanci Ponteo môžu kedykoľvek vyzvať držiteľa členskej karty o jeho identifikáciu na základe dokladu totožnosti.
 10. Ponteo si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať podmienky vydávania členských kariet, ako aj výhody členstva.
 11. Členstvo v klube je umožnené len osobám starším ako 18 rokov.
 12. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie klubovej karty Ponteo inou osobou.
 13. Poskytovateľ je oprávnený meniť a inovovať obsah služieb, vyhradzuje si právo zmeny cien platených služieb bez súhlasu Klienta – Člena klubu.
 14. Klient – Člen klubu vyplní svoj súhlas resp. nesúhlas so zasielaním reklamného a informačného materiálu a s profiláciou klienta s cieľom informovať ho o novinkách spoločnosti a o zmenách spojených s ponúkanými službami.
 15. Členovia vernostného klubu budú o akýchkoľvek zmenách informovaní na www.ponteo.sk,alebo prostredníctvom e-mailu.
 16. Spoločnosť Ponteo s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť vernostný program PONTEO CLUB CARD. Dátum ukončenia činnosti vernostného programu sa vyhlási výveskou na prevádzke Ponteo Activity Park alebo na www.ponteo.sk minimálne jeden kalendárny mesiac vopred.
 17. Zľavy sa uplatňujú z aktuálnych cenníkových cien. Zľavy nie je možné uplatňovať na zvýhodnené ponuky, služby a produkty, ktoré sú so zľavou oproti aktuálnej cenníkovej cene. Zľavy sa nemôžu kumulovať.
 18. Vyplnením a podpísaním registračného formulára zákazník potvrdzuje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami členstva v Klube. Výtlačky podmienok sú k dispozícii na prevádzke Ponteo Activity Park Rusovce a na www.ponteo.sk.

Výhody členstva v klube

  1. Každý člen Klubu má nárok čerpať prislúchajúce výhody a zľavy v prevádzke Ponteo Activity Park Rusovce, podľa typu karty, ktorej je držiteľom.

PONTEO CREDIT CARD

Na základe dobitia kreditu v minimálnej výške 30,- EUR na obdobie 1 mesiaca, bude člen čerpať výhody počas tohto mesiaca v podobe zliav na 2 služby podľa vlastného výberu.

Zľavy na kombináciu 2 služieb vo výške:

   • 20% vstup držiteľa karty na skupinové cvičenia
   • 20% vstup držiteľa karty do fitness centra
   • 20% vstup držiteľa karty do wellness (vrátane zľavy na ichtyoterapiu)
   • 10% stravovacie služby v reštaurácii Ponteo a v Bar&Bowling (zľava bude uplatnená z maximálnej ceny nápojov a jedál do výšky útraty jednorazového účtu 300,- EUR)
   • 10% ubytovacie služby pre držiteľa karty
   • 10% masáž (platí na 1 masáž v rovnakom časovom pásme a iba pre držiteľa karty)
   • 10% prenájom vonkajších ihrísk (platí na prenájom pre držiteľa karty na 1 ihrisko)
   • 10% prenájom squashového ihriska (platí na prenájom pre držiteľa karty na 1 ihrisko)
   • 10% prenájom jednej bowlingovej dráhy(vrátane zľavy na prenájom 1 biliardového stola pričom služby nesmú byť prenajaté v rovnakom časovom pásme)

Zľavy sa nevzťahujú na individuálne cvičenia a trénerské služby.

Karta je vystavovaná na meno a je neprenosná. Zľavy a výhody sa uplatňujú len na držiteľa karty.

Nie je povolená rezervácia a využitie viacerých služieb súčasne (ani z toho istého druhu napr. 2 bowlingové dráhy) v rámci jedného časového pásma.

Kredit vložený na kartu môže člen použiť na platenie ľubovoľných služieb v Ponteo Activity Park, pričom vyšsie definované zľavy budú uplatnené len na 2 vybrané služby.

PONTEO GOLD CARD

Na základe úhrady mesačného poplatku vo výške 59,- EUR môže člen čerpať výhody všetkých dole uvedených služieb v dĺžke trvania 1 mesiac.

Služby zadarmo:

   • vstup do wellness centra pre držiteľa karty (vrátane ichtyoterapie a  rolletic ),
   • vstup do fitness centra pre držiteľa karty

Zľavy vo výške:

   • 10% stravovacie služby v reštaurácii Ponteo a v Bar&Bowling (zľava bude uplatnená z maximálnej ceny nápojov a jedál do výšky útraty jednorazového účtu 300,- EUR)
   • 10% prenájom jednej bowlingovej dráhy pre držiteľa karty (vrátane zľavy na prenájom biliardového stolu)
   • 10% ubytovacie služby pre držiteľa karty

Zľavy sa nevzťahujú na individuálne cvičenia a trénerské služby.

Kartaje vystavovaná na meno a je neprenosná.Zľavy a výhody sa uplatňujú len na držiteľa karty.

Nie je povolená rezervácia a využitie viacerých služieb súčasne (ani z toho istého druhu napr. 2 bowlingové dráhy) v rámci jedného časového pásma.

PONTEO PLATINUM CARD

Na základe úhrady ročného poplatku vo výške 599,- EUR môže člen čerpať výhody všetkých dole uvedených služieb v dĺžke trvania 1 rok.

Služby zadarmo:

   • vstup do wellness centra pre držiteľa karty(vrátane ichtyoterapie),
   • vstup do fitness centra pre držiteľa karty,
   • prenájom jednej bowlingovej dráhy pre držiteľa karty
   • prenájom biliardového stola pre držiteľa karty
   • vypracovanie osobného tréningového plánu

Zľavy vo výške:

   • 30% vstup držiteľa karty na skupinové cvičenia
   • 30% prenájom squashového ihriska (platí na prenájom pre držiteľa karty na 1 ihrisko)
   • 30% prenájom vonkajších ihrísk (platí na prenájom pre držiteľa karty na 1 ihrisko)
   • 10% stravovacie služby v reštaurácii Ponteo a v Bar&Bowling
   • 10% masáže pre držiteľa karty
   • 10% služby fitness trénera pre držiteľa karty

Upgrade ponuka:

   • pri objednaní dvojlôžkovej izby v prípade dostupnosti upgrade za apartmán a uvítací balíček
   • pri objednaní wellness služieb čaj a požičanie županu pre držiteľa karty zadarmo
   • možnosť objednania si jedla telefonicky z našej ponuky na určitú hodinu
   • pri využití služieb reštaurácie v prípade dostupnosti možnosť použiť salónik
   • personalizovaný prístup

Karta je vystavovaná na meno a je neprenosná. Zľavy a výhody vo forme služieb zadarmo, či upgrade alebo personalizované služby sa uplatňujú lenna držiteľa karty.

Nie je povolená rezervácia a využitie viacerých služieb súčasne (ani z toho istého druhu napr. 2 bowlingové dráhy) v rámci jedného časového pásma.

Zľavy sa nevzťahujú na individuálne cvičenia.

 1. Člen, ktorý je držiteľom kreditnej karty PONTEO CREDIT CARD, získa 2 zľavy podľa vlastných preferencií. V prípade, ak si každý mesiac bude držiteľ dopĺňať kredit vo výške min. 30.-EUR(ďalej iba minimálny kredit), bude môcť užívať výhody nepretržite a môže priebežne čerpať finančné prostriedky na služby v Ponteo. V prípade, že kredit nebude doplnený na ďalší mesiac v minimálnej hodnote 30.-EUR, kreditnou kartou budete môcť naďalej platiť za služby, avšak už mu nebudú poskytnuté zľavy. Zľavy opätovne člen získa nabitím minimálneho kreditu na dobu jedného mesiaca odo dňa nabitia.
 2. V prípade PLATINUM CLUB CARD bude člen vyzvaný na poskytnutie svojich preferencií, očakávaní a zvyklostí. Tieto informácie a súhlas s ich pracovaním môže odmietnuť s vedomím, že mu zo strany Ponteo s.r.o. nemôže byť naplno poskytnutá služba personalizovaného prístupu.

Práva a povinnosti člena klubu

 1. Člen je povinný Členskú kartu po uplynutí doby platnosti vrátiť. Členskú kartu nie je možné upravovať ani nejakým spôsobom do nej zasahovať.
 2. Člen je povinný predchádzať zneužitiu Členskej karty inými osobami a je oprávnený využívať výhody vyplývajúce z členstva v Klube len pre seba, ak nie je určené inak /v podmienkach, výnimka/.
 3. Člen je povinný v prípade zakúpenia členskej karty uhradiť členský poplatok vo výške uvedenej na vstupnom formulári v hotovosti, kreditnou kartou alebo na bank. účet najneskôr do 5 pracovných dní od podpisu registračného formulára.
 4. Členovia klubu PONTEO CLUB CARD nemajú právny nárok na čerpanie výhod vernostného programu.
 5. Člen je povinný zrušiť svoju rezerváciu na skupinové cvičenia, squashové kurty, vonkajšie ihriská, bowlingové dráhy, vstup do wellness a masáži minimálne 6 hodín vopred. V opačnom prípade si Poskytovateľ účtuje poplatok v plnej výške podľa platného cenníka za uvedené služby.
 6. Služby a ponúkaný tovar sú vrátane DPH 20%.

Zánik členstva v klube

 1. Členstvo v rámci vernostného klubu PONTEO CLUB CARD zaniká v prípade, že:
  a) člen zámerne poskytol pri registrácii nesprávne informácie;
  b) člen zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu PONTEO CLUB CARD;
  c) na základe písomného oznámenia člena o ukončení jeho členstva vo vernostnom programe PONTEO CLUB CARD. V prípade Gold Card a Platinum Card skončením platnosti a nezakúpením tej istej karty na obdobie nadchádzajúceho roka.
  d) člen nerealizoval žiadne dobitie kreditu po dobu dlhšiu než 2 roky.
 2. Zákazník, ktorého členstvo zaniklo z dôvodov uvedených pod písm. a) až d), stráca možnosť využitia výhod vyplývajúcu z členstva vo vernostnom klube PONTEO CLUB CARD.
 3. Za zneužitie mechanizmu a výhod členstva v klube PONTEO CLUB CARD sa považuje najmä: akékoľvek iné konanie, ktorým by došlo k získaniu zliav na odber tovaru alebo služieb spôsobom obchádzajúcim tieto Pravidlá.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Ponteo s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov klubu PONTEO CLUB CARD v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, “GDPR”). Akékoľvek použitie osobných údajov je vymedzené rámcom a účelom vernostného klubu PONTEO CLUB CARD, sleduje záujem člena tohto klubu a skvalitnenie služieb poskytovaných v prevádzke Ponteo Activity Park Rusovce, Starorímska 1a, 851 10 Bratislava.
 2. Súčasťou členstva v klube PONTEO CLUB CARD  (ďalej iba „klub“) je spracúvanie osobných údajov členov klubu za účelom zaistenia fungovania tohto klubu, čo zahŕňa (i) vedenie evidencie členov klubu prevádzkovateľom, (ii) poskytovanie možnosti čerpania členských výhod a (iii) spracovanie marketingových štatistík s využitím anonymizovaných údajov o nákupoch členov klubu. Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý spočíva v možnosti prevádzkovať vernostný zákaznícky program. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje člena klubu v rozsahu uvedenom na registračnom formulári s tým, že k týmto údajom budú priradené údaje o nákupoch člena v prevádzke Ponteo Activity Park. História nákupov člena má význam pre možnosť čerpania členských výhod, pre overenie plnenia podmienok trvania členstva a tvorbu ponúk zlepšujúcich poskytovanie služieb. Podľa právnych predpisov člen nemá povinnosť svoje osobné údaje poskytnúť, ale bez nich ho prevádzkovateľ nemôže registrovať ako verného zákazníka ani overiť možnosť poskytnutia členských výhod. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje člena klubu pre účely klubu iba po dobu trvania členstva člena v klube. Prevádzkovateľ má možnosť spracúvať osobné údaje za pomoci svojich zmluvných partnerov v postavení sprostredkovateľa v tomto prípade prevádzkovateľ rezervačného systému iSport spoločnosť VašeWebovky.cz, Peškova 540, 403 31  Ústí nad Labem, IČ: 867 91 567, DIČ: CZ7509272914, Firma zapísaná: č. j. 01275/živ/05Mon, ev. č. 351001-36740-00
 3. V prípade poskytovania výhod v rámci Ponteo Platinum Card žiada Ponteo Activity Park i údaje,kde je potrebný výslovný súhlas s prijímaním personalizovaných služieb a ponúk Ponteo Activity Park Rusovce, ktoré boli identifikované  spoločnosťou Ponteo s.r.o. na základe členových osobných preferencií a správania sa, ako aj na základe používania služieb a produktov. Člen má právo nesúhlasiť,avšak v tom prípade mu nemôžu byť poskytnuté zo strany Ponteo personalizované služby a výhody.

Práva členov klubu na ochranu osobných údajov

 1. Zákazníci majú vo vzťahu k spoločnosti Ponteo s.r.o. ako k prevádzkovateľovi osobných údajov, nasledujúce práva:
  – žiadať prístup ku svojim osobným údajom, tzn. môžu získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak áno, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám vymenovaným v článku 15 GDPR;
  – žiadať opravu nesprávnych osobných údajov podľa článku 16 GDPR;
  – žiadať vymazanie osobných údajov, ak sú dané dôvody uvedené v článku 17 GDPR;
  – žiadať obmedzenie spracúvania v prípadoch upravených v článku 18 GDPR;
  – získať osobné údaje, ktoré poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za podmienok uvedených v článku 20 GDPR; a
  –   namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie člena klubu PONTEO CLUB CARD.
 2. Zákazníci ďalej majú právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (alebo u iného ako slovenského dozorného úradu príslušného podľa článku 77 GDPR), a to najmä ak by prevádzkovateľ nevyhovel ich žiadosti podľa tohto oddielu alebo nevysvetlil, prečo takej žiadosti nemožno vyhovieť.
 3. Zákazník môže vyššie uvedené práva uplatniť prostredníctvom zaslania žiadosti alebo námietky na adresu sídla prevádzkovateľa – Ponteo s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, alebo e-mailom na marketing@ponteo.sk. Ak prevádzkovateľ dostane žiadosť alebo námietku, poskytne žiadateľovi informáciu o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti; túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak prevádzkovateľ žiadosti o prijatie opatrení nevyhovie, informuje žiadateľa o dôvodoch neprijatia opatrení, a to neodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
 4. Ak má prevádzkovateľ pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa tohto oddielu, môže požiadať žiadateľa o dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti. V prípade, že je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje, môže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti, alebo požadovať primeraný poplatok.


Miesto, ktoré vám ostane v srdci

Ponte znamená v latinčine most, spojenie. V Ponteo Activity Park sa v jedinečnej forme spája mesto s prírodou, práca so zábavou, aktivita s relaxom. Je to však predovšetkým miesto, ktoré spája ľudí - rodinu, priateľov, susedov a kolegov.

Chce to len raz prísť a zažiť.