Zásady ochrany a spracovania osobných údajov spoločnosťou Ponteo, s.r.o.

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov Ponteo, s.r.o.

Vážení zákazníci a návštevníci stránky.

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť Ponteo, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO 44395825 nové Zásady ochrany a spracovania osobných údajov .

(Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Spoločnosť Ponteo, s.r.o. (ďalej len „Ponteo“), si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Je pre nás dôležité, aby ste si mohli byť istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi. Radi by sme Vám preto poskytli informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou Ponteo, s.r.o. a o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre Vás môžu byť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov dôležité.

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame

Primárne spracovávame Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb (napríklad ubytovacieho zariadenia, rešturácie, wellness, fitness ihrísk, poukážok a podobne.)  Následne za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR)

Navyše môžeme preniesť Vaše údaje s Vaším súhlasom, o ktorý vás osobitne požiadame (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). Účelom spracovania osobných údajov na základe vášho marketingového súhlasu je: ponúkať produkty a služby poskytované spoločnosťou Ponteo s.r.o. ako aj prostredníctvom spolupracujúcich tretích strán. Ďalej marketingové spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií. Pod tým si môžete
predstaviť štatistické a matematické analýzy s cieľom získať náhľad do správania našich zákazníkov a odhadnúť ich budúce správanie, potreby  či obchodný potenciál.

Ďalej profilovanie klienta, rôzne segmentácie, reporting a pod. Spracovanie môže byť tak manuálne, ako aj automatizované.
Analýzu a profilovanie vykonávame s cieľom prispôsobiť ponuku služieb čo najviac na mieru našim zákazníkom.
Právny základ takéhoto spracovania osobných údajov tvorí Súhlas.
Ponúkať vám môžeme najmä produkty a služby, alebo vás môžeme kontaktovať s cieľom prieskumu spokojnosti či inej komunikácie. (napr. v podobe poďakovania či priania k narodeninám, na Vianoce alebo do nového roku, či výhodám a ponukám).
Na komunikáciu používame:
– poštové služby
– telefonické hovory
– SMS
– elektronickú poštu v podobe e-mailu

– reklamné oznamy, na internetových stránkach alebo aplikáciách  v prípade, že budete požiadaný o súhlas, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Tento krok by však nemal vplyv na zákonnosť spracovania vašich údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním

– direct mailovou komunikáciou prostredníctvom zasielania newslettra na Vašu e-mailovú adresu

Ďalej osobné údaje  spracovávame za účelom marketingu, príp. zasielania newslettera. Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a Váš Oprávnený záujem vidíme v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami služieb Ponteo s.r.o., ktoré pre Vás môžu byť výhodnejšie než služby existujúce.  Poskytované služby sa časom menia a my by sme boli radi, aby ste vždy mali možnosť vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Základné identifikačné údaje

 Titul, krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a u podnikateľa, obchodná firma,  IČO a sídlo, aby sme vás správne identifikovali.

Kontaktné  údaje

Poštová adresa, adresa trvalého  alebo prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, aby sme s Vami mohli komunikovať.

Ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete  v priebehu využívania služby, webovej stránky  a podobne

Osobné údaje o Vás pochádzajú z rôznych zdrojov. Väčšinu osobných údajov nám poskytnete priamo vy s cieľom riadnej identifikácie vás ako zákazníka či návštevníka webovej stránky.

Viac o osobných údajoch v súvislosti s webovou stránkou  Ponteo sa dozviete tu.
Časť osobných údajov získavame z verejne dostupných zdrojov, ako sú napr. verejné zoznamy a registre, sociálne
siete, internetové a smart aplikácie a od spolupracujúcich tretích strán.
Rovnako aj my môžeme poskytnúť
na základe Vášho súhlasu Vaše osobné údaje svojim spoločným správcom.

Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré automaticky zozbierame, keď navštívite našu webovú stránku, budeme uchovávať najviac po dobu 26 mesiacov.

Ak ste sa prihlásili na odber  noviniek Ponteo (newslettera), Vašu e-mailovú adresu budeme uchovávať dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite. Ak ste sa zaregistrovali na  webovej stránke Ponteo Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude existovať váš účet, a následne len tak dlho, kým budeme mať zákonnú povinnosť uchovávať ich.

V prípade, ak ste poskytli spoločnosti Ponteo súhlas v intenciách nariadenia GDPR 2016 budú osobné údaje v ňom poskytnuté uchovávané do doby odvolania Vášho súhlasu.

Ponteo bude uchovávať aj Vaše osobné údaje, ktoré zozbiera v priebehu obchodnej transakcie, aspoň do skončenia  vzájomného obchodného vzťahu a potom tak dlho, kým bude mať Ponteo zákonnú povinnosť uchovávať ich, alebo kým nebudú premlčané potenciálne nároky.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Garantom ochrany a riadneho spracovania Vašich osobných údajov na marketingové účely je podľa zákona správca týchto údajov. Rovnaké požiadavky súkladené aj na ďalších spoločných správcov Vašich osobných údajov. Správcovia či spoloční správcovia môžu na spracovanie údajov využiť spracovateľa.
Spracovateľom osobných údajov je teda každý subjekt, ktorý na základe zvláštneho zákona alebo s poverením či zmocnením správcu alebo spoločnéhosprávcu spracováva osobné údaje. V týchto prípadoch je zmluvne aj zákonom garantovaná rovnaká ochrana vašich údajov, ako je to zo strany Ponteo.
Také organizácie spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy, ktorú s nami majú uzatvorenú, a podľa našich pokynov.

Najvýznamnejšími spracovateľmi na spracovanie vašich osobných údajov na marketingové účely sú:
Spoločnosť Mailchimp – viac o spoločnosti a zásade ochrany osobných údajov nájdete tu

V súvislosti s webovou stránkou, a inými  aplikáciami  a službami sa prosím informujte tu.

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  • Subjektom verejnej správy a štátnym orgánom, pokiaľ to dovoľuje zákon.
 • Tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť naše zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

Vaše práva a opravné prostriedky

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane  osobných údajov máte právo

  • skontrolovať, či o vás uchovávame osobné údaje a aké, a získať k nim prístup alebo si vyžiadať ich kópiu / zásada korektnosti a transparentnosti
  • vyžiadať si opravu, doplnenie alebo výmaz svojich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo ktoré boli spracované v rozpore s príslušnými požiadavkami / zásada správnosti
  • vyzvať Ponteo s.r.o., aby spoločnosť obmedzila zhromažďovanie, spracovanie či používanie vašich osobných údajov / zásada minimalizácie uchovávania
  • za určitých okolností z opodstatnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov / zásada integrity a dôvernosti
  • vyžiadať si prenosnosť údajov, nakoľko sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu
  • poznať totožnosť tretích osôb, ktorým sa vaše osobné údaje poskytujú / zásada transparentnosti
 • Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov

Kontakt

V prípade nejasností, akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním Vašich údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu a uplatniť svoje práva na ochranu svojich osobných údajov. Ponteo Vám s potešením poskytneme všetku potrebnú súčinnosť, ktorá bude v našich možnostiach a v súlade s platnými právnymi normami .

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu : jaros@ponteo.skMiesto, ktoré vám ostane v srdci

Ponte znamená v latinčine most, spojenie. V Ponteo Activity Park sa v jedinečnej forme spája mesto s prírodou, práca so zábavou, aktivita s relaxom. Je to však predovšetkým miesto, ktoré spája ľudí - rodinu, priateľov, susedov a kolegov.

Chce to len raz prísť a zažiť.