Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok hotela Ponteo Activity Park Rusovce

 1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlásil. Za tým účelom predloží príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela, meno hosťa, číslo izby, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 2. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela.
 3. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 18. hodiny, do toho istého času izbu hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hotel zodpovedá za veci, ktoré si hosť donesie do hotela, a za škodu spôsobenú na uložených veciach, ktoré boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy / na základe potvrdenia /.
 7. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po predložení dokladu totožnosti v čase od 8. do 22. Hodiny.
 8. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 12. hodiny v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľni. Ak tak hosť neurobív stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt na nasledujúci deň.
 9. Hosť, ktorý sa ubytuje pre 6. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 10. V izbe, ani spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 11. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa / holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod. /
 12. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč /elektronickú kartu odovzdať na určené miesto – recepcia hotela.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 14. Psov a iné domáce zvieratá je možné v hoteli ubytovať len v doprovode dospelej osoby. Pes ani iné domáce zvieratá nesmú zostať v hotelovej izbe, alebo iných priestoroch hotela bez doprovodu dospelej osoby.
 15. Fajčiť je dovolené len vo vyhradených priestoroch. V ostatných priestoroch je nefajčiarska zóna.
 16. V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný kľud.
 17. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.
 18. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 19. Cenník cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu v recepcii hotela.
 20. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.
 21. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 Ubytovací poriadok je platný od  1.1. 2021

Reklamačný poriadok hotela Ponteo Activity Park Rusovce

Článok 1
Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časť VIII. Občianskeho zákonníka t 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

 Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok Ponteo activity park **** poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

 Článok 3
Uplatnenia reklamácie
Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť pripadnú reklamáciu ihneď  bez zbytočného odkladu   u vedúceho  hotelovej  prevádzky alebo  iného zodpovedného  pracovníka, a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby / kópia objednávky, faktúra a pod. / – pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec. ktorej chybu vytýka. Vedúci hotela alebo iný zodpovedný pracovník zápise reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie. Vedúci prevádzky alebo nim poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dni.

 Článok 4
Chyby odstrániteľné

 1. Stravovacie služby
  Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu z dôvodov akosti a teploty uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov.
 2. Ubytovacie služby
  Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Z.z.

Článok 5
Chyby neodstrániteľné

 1. Stravovacie služby
  V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, pripadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.
 2. Ubytovacie služby
  V prípade, ak nie je merné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe / porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod. /, a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na:
 • primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka.
 • zrušenie zmluvy pre prenocovaním a vrátenie peňazí

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež zákazník právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácii
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa neuplatni do 15 dni odo dňa po dni, kedy sa zákazník o skutočnostiach, ktoré mohli byť dôvodom na reklamáciu, dozvedel.

 Článok 7
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie týkajúcej sa poskytovanej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

 Článok 8
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2016.Miesto, ktoré vám ostane v srdci

Ponte znamená v latinčine most, spojenie. V Ponteo Activity Park sa v jedinečnej forme spája mesto s prírodou, práca so zábavou, aktivita s relaxom. Je to však predovšetkým miesto, ktoré spája ľudí - rodinu, priateľov, susedov a kolegov.

Chce to len raz prísť a zažiť.